Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 03 2019

9224 57fe 390
tasteofmartini
9933 2dbe 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
tasteofmartini
4809 def2 390
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
tasteofmartini
8897 ab7b 390
Reposted fromunr-eal unr-eal viafajnychnielubie fajnychnielubie
tasteofmartini
tasteofmartini
7792 7fae 390
Reposted fromtfu tfu
tasteofmartini
5602 0458 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarazation sarazation
tasteofmartini
8551 15a7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viahavingdreams havingdreams
tasteofmartini
Chcę spacerów, dni pełnych słońca, zieleni i błękitu, kłębiących się gęstych, białych chmur. Wieczorów, które długo nie zmieniają się w noc, miejsc, w których jeszcze nie byłam, letnich ubrań, wychodzenia bez kurtki. Ciepła Twojej ręki, trzymającej mnie mocno. Przygody. Zimnego wina i ciepłych słów. Chcę, żeby to lato było inne.
Cztery Wieki Później
tasteofmartini
Łódź
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
tasteofmartini
Chciałbym Cię mocno przytulić.
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
tasteofmartini

May 28 2019

tasteofmartini
8867 cc58 390
Reposted fromfelicka felicka viaanecianow anecianow
tasteofmartini
4431 e159 390
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
tasteofmartini
Reposted fromshakeme shakeme
tasteofmartini
Reposted fromshakeme shakeme
tasteofmartini
Reposted fromshakeme shakeme
tasteofmartini
Reposted fromshakeme shakeme

May 27 2019

tasteofmartini
Reposted fromshakeme shakeme viael-kaktus el-kaktus
tasteofmartini
8702 be02 390
Reposted fromsoftboi softboi viael-kaktus el-kaktus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl